New technologies in high-tech industries.
Sitemap
Home > Welcome to CCT Europe > General Sales Conditions/Algemene Verkoopvoorwaarden
Welcome to CCT Europe Semiconductor Precision Measurement Systems
What's New
Contact CCT Europe
Special Offers
ESD CCT Service
General Sales Conditions/Algemene Verkoopvoorwaarden
General Sales Conditions/Algemene Verkoopvoorwaarden

General Terms and Conditions of Sale

We accept your terms and conditions of purchase on the understanding that we make an exception, subject to the following terms and conditions:

 1.                 Retention of title:

 All goods supplied by CCT shall remain the property of CCT until the moment that your company has paid all that it is due to CCT, irrespective of title.

2.                 Liability:

 2.1.With the exception of provisions of mandatory law with respect to product liability CCT shall not be obligated for compensation of damage, irrespective of nature, whether direct or indirect, to portable or registered property or to persons from your company or third parties. With due regard to that stipulated in this article, CCT shall in all events not be liable for damage caused by:

-injudicious use of the goods supplied or use for a purpose other than that for which they are intended, based on suitable objective standards available.

 -negligence on your part, whether of personnel or other persons engaged by you;

-infringement of patents, licenses and/or other intellectual property rights of third parties resulting from the use of information issued by or on behalf of your company, such as drawings, models, designs and similar.

 2.2.Any claims on shipping, packaging and content deemed incorrect will be accepted within 48 hours after receiving the goods. Any claims received after that time will be handled as warranty and are no longer valid for return. Goods removed from their protective packaging will never be eligible for return”.

 2.3.When CCT assists with the assembly and/or the installation preparation of the item(s) ordered, without this being stipulated in the order, this shall be at your own risk. 

 2.4.The liability of CCT shall be assessed by taking into account any product/consequential damage insurance held by CCT. Apart from insurance cover, liability shall be limited at all times to the net invoice value of the goods supplied, or to the sum insured by CCT’s liability insurance. CCT shall where necessary provide on request information on the amount insured.

 2.5.Satisfaction of the warranty/complaints obligations and/or payment of the damage established by CCT or its insurer(s) shall qualify as sole and general compensation for damage. Your company shall further indemnify CCT explicitly and in full.

 2.6.The claim for compensation for damage and/or repair or replacement shall expire with the passage of one year of the damage and/or the defect being detected by the other party, as witness a written acknowledgement thereof, or within one year of it reasonably having been expected to have been detected and shall expire in all cases within three years of delivery.

 2.7.When CCT has to buy the goods elsewhere, the (contract) provisions applying to that transaction shall also apply to your company, should and insofar as CCT invokes them.

 3.                               Cancellation

3.1.All sales are final and no refunds or returns can be accepted. If, due to unforeseen circumstances, cancellation of a processed purchase order is inevitable, incurred costs will have to be charged to the buyer. This will be investigated and administered on a case by case situation.

 4.                               Applicable law:

 4.1.All disputes between CCT and your company shall be adjudicated by the competent court in The Netherlands

 4.2.This/these contract(s) shall be governed by Dutch law.

  5.                               Privacy:

 5.1.If applicable CCT Europe bv will comply to respect your privacy when using your personal data are subject to the General Data Protection Regulation (GDPR).

 5.2.If applicable and on your request we can remove your personal data from our files at any time if agreed upon by law.

 

 Algemene Verkoop Voorwaarden

 Wij accepteren de door u gehanteerde inkoopvoorwaarden, met dien ver­stande, dat wij in afwijking daarvan de navolgende voorwaarden toe­passe­lijk laten zijn op onze overeenkomst(en):

 1.Eigendomsvoorbehoud:

Alle door CCT geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige

betaling van al hetgeen uw bedrijf, uit welke hoofde ook, jegens CCT verschuldigd is, het eigendom van CCT.

 2.Aansprakelijkheid:

2.1.Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake productaan­spra­ke­lijkheid is de CCT niet gehouden tot enige ver­goe­ding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder be­drijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij uw bedrijf als bij derden. Met inachtne­ming van het elders in dit artikel gestelde, is CCT in ieder geval niet aansprakelijk voor schade ver­oorzaakt door:

-onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectie­ve maatstaven geschikt is;

-onzorgvuldig gedrag van uw kant, door personeel of andere door u ingeschakelde personen;

-schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of namens uw bedrijf verstrekte gegevens zoals tekenin­gen, modellen, ontwerpen en dergelijke.

 2.2. Alle beweerde claims op verzending, verpakking en inhoud worden binnen 48 uur na ontvangst van de goederen geaccepteerd. Alle claims die na die tijd worden ontvangen, worden behandeld als garantie en zijn niet langer geldig voor retournering. Goederen die uit hun beschermende verpakking worden gehaald komen nooit in aanmerking voor terugzending

 2.3.Indien CCT bij de montage en/of het bedrijf gereedmaken behulp­zaam is, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks voor uw risico;

2.4.De aansprakelijkheid van CCT wordt mede beoordeeld op grond van eventuele product-/bedrijfsschadeverzekeringen van CCT. Be­houdens de dekking is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde, respectie­velijk beperkt tot de verzekerde som van de

aansprakelijkheidsverze­kering van CCT. Zo nodig verstrekt CCT desgevraagd informatie tot welk bedrag zij verzekerd is.

 2.5.Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door CCT of diens assura­deur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadever­goeding. Voor het overige vrijwaart uw bedrijf CCT uitdrukke­lijk en volle­dig.

 2.6.De vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging verjaart door verloop van één jaar nadat de schade en/of het gebrek door de wederpartij blijkens schriftelijke bevestiging is onderkend dan wel redelijkerwijs had behoren te worden onderkend en verjaart in ieder geval drie jaar na levering.

 2.7.Indien CCT de goederen elders dient in te kopen, zullen de eventu­eel op die transactie toepasselijke (contract)bepalingen ook jegens uw bedrijf, indien en voor zover CCT zich hierop beroept.

 

 

 

 

  Delivery/Visit address
CCT Europe b.v.
Bindersestraat 31D
5701 SX Helmond
The Netherlands

Invoice/Post-address
CCT Europe b.v.
PO Box 2108
5700 DA Helmond
The Netherlands

Tel: +31 492 780 178
Fax: +31 492 780 179
cct@cct-europe.com

Disclaimer